Oracle过滤和排序以及单行函数


Oracle过滤和排序以及单行函数…………………………………………………………………………. 1

1. 过滤和排序数据……………………………………………………………………………………………. 2

1.1. 目标………………………………………………………………………………………………………. 2

1.1.1. 在查询中过滤行………………………………………………………………………………. 2

1.1.2. 按照列排序……………………………………………………………………………………… 7

1.2. 练习题…………………………………………………………………………………………………… 8

1.2.2. between是包含边界的…………………………………………………………………….. 9

1.2.6. not between也可以……………………………………………………………………….. 10

2. 单行函数……………………………………………………………………………………………………. 10

2.1. 目标…………………………………………………………………………………………………….. 11

2.1.2. 重点1……………………………………………………………………………………………. 11

2.1.3. 重点2……………………………………………………………………………………………. 12

2.2. SQL函数………………………………………………………………………………………………. 12

2.3. 五种单行函数………………………………………………………………………………………. 13

2.3.2. 1……………………………………………………………………………………………………. 14

2.3.3. 2……………………………………………………………………………………………………. 15

2.3.4. 3……………………………………………………………………………………………………. 16

2.3.5. 4……………………………………………………………………………………………………. 20

2.3.6. 5……………………………………………………………………………………………………. 24


clip_image002

1. 过滤和排序数据

clip_image004

1.1. 目标

clip_image006

1.1.1. 在查询中过滤行

clip_image008

比较运算

clip_image010

clip_image012

其他

clip_image014

clip_image016

实例

clip_image018

clip_image020

clip_image022

clip_image024

使用转义字符

clip_image026

clip_image028

逻辑运算

clip_image030

clip_image032

1.1.2. 按照列排序

clip_image034

从小到大

clip_image036

clip_image038

多层排序

clip_image040

clip_image042

1.2. 练习题

clip_image044

1.2.1.

clip_image046

1.2.2. between是包含边界的
1.2.3.

clip_image048

1.2.4.

clip_image050

1.2.5.

clip_image052

1.2.6. not between也可以
1.2.7.

clip_image054

1.2.8.

clip_image056

1.2.9.

clip_image058

2. 单行函数

clip_image060

2.1. 目标

clip_image062

2.1.1.

clip_image064

2.1.2. 重点1

clip_image066

转换函数
2.1.3. 重点2

clip_image068

使用条件表达式

2.2. SQL函数

clip_image070

2.2.1.

clip_image072

2.3. 五种单行函数

clip_image074

2.3.1.

clip_image076

2.3.2. 1

clip_image078

clip_image080

clip_image082

clip_image084

2.3.3. 2

clip_image086

clip_image088

2.3.4. 3

clip_image090

clip_image092

clip_image094

clip_image096

日期函数

clip_image098

clip_image100

实例

clip_image102

clip_image104

四舍五入

clip_image106

clip_image108

2.3.5. 4

clip_image110

转换函数

clip_image112

分类

clip_image114

clip_image116

隐式

clip_image118

clip_image120

显式

clip_image122

clip_image124

先转换,后查询

clip_image126

clip_image128

2.3.6. 5

clip_image130

通用函数

clip_image132

说明

clip_image134

clip_image136

NVL

clip_image138

clip_image140

clip_image142

clip_image144

NULLIF

clip_image146

clip_image148

COALESCE

clip_image150

clip_image152

clip_image154

条件表达式

clip_image156

clip_image158

clip_image160

clip_image162

clip_image164

clip_image166

clip_image168

clip_image170

clip_image172

打赏

发布者

张 大鹏

北京理想国惠玩科技有限公司CEO

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注